Różne teksty maryjne

07.07.2020

Matka Odkupiciela

0 komentarzy · 629 czytań · Drukuj

Encyklika "Redemptoris Mater" została ogłoszona 25 marca 1987 r. i zapoczątkowała Rok Maryjny. Wpisuje się ona w ciąg przygotowań do wielkiego jubileuszu chrześcijaństwa. Okolicznością, która przynagla mnie do zabrania głosu, jest bliska już perspektywa roku 2000, która jako milenijny jubileusz narodzenia Jezusa Chrystusa zwraca równocześnie wzrok naszej wiary w stronę Jego ziemskiej Rodzicielki (nr 3) - napisał Papież.

Sama jej nazwa nawiązuje do pierwszego dokumentu, poświęconego Chrystusowi - Odkupicielowi (encykliki "Redemptor hominis"), dlatego związek wskazany przez Jana Pawła II posiada charakter teologiczny, a nie - jakby mogło się wydawać - chronologiczny, podkreślający czasowe następstwo jubileuszy Matki i Syna. Chodzi nie tylko o przypomnienie, że Maryja poprzedziła narodzenie się Chrystusa Pana w historii ludzkości. Chodzi również o to, ażeby w świetle Maryi uwydatnić, iż odkąd dokonała się tajemnica Wcielenia, dzieje ludzkości weszły w "pełnię czasu", a znakiem tej pełni jest Kościół (nr 49).

Encyklika składa się z trzech rozdziałów, w których Jan Paweł II nawiązuje do poszczególnych scen biblijnych, ukazujących Matkę Pana.

Wybrana na Matkę Chrystusa i Kościoła

W pierwszym rozdziale przypomina Papież, że Maryja została wprowadzona w tajemnicę Chrystusa poprzez zwiastowanie. W celu zrealizowania dzieła odkupienia Stwórca powołał Ją na Matkę swojego Syna i Matkę Kościoła, obdarzając łaską Niepokalanego Poczęcia. W Niej bowiem, ustrzeżonej od grzechu pierworodnego, Bóg ukazał najwyższy triumf łaski. Jest to bowiem zarazem - napisał - szczyt wśród całego obdarowania łaską w dziejach człowieka i kosmosu. Maryja jest "pełna łaski", ponieważ wcielenie Słowa, zjednoczenie osobowe Boga - Syna z naturą ludzką, z człowieczeństwem, w Niej właśnie się urzeczywistnia i dokonuje (nr 9).

Niepokalane Poczęcie Jan Paweł II łączy z wiarą Matki Pana, co ma wpływ na Jej macierzyństwo. Analizując słowa Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła (Łk 1, 45), Papież odsłania, podobnie jak w słowach "łaski pełna", zasadniczą treść mariologiczną, zasadniczą prawdę o Maryi, która stała się rzeczywiście obecna w tajemnicy Chrystusa właśnie przez to, że "uwierzyła". "Pełna łaski", przy zwiastowaniu anielskim oznacza dar Boga samego; wiara Maryi, którą głosi Elżbieta przy nawiedzeniu, wskazuje na to, jak Dziewica Nazaretańska odpowiedziała na ten dar (nr 12). Dzięki wierze, jak i dzięki darowi, na jaki wskazuje tytuł "łaski pełna", Maryja obdarzona zostaje darem macierzyństwa, który jest wyrazem urzeczywistniania Bożej miłości. Objawia tym samym całkowitą nowość wiary i początek Nowego Przymierza.

Jej wiara swój szczyt osiągnie w wydarzeniu krzyża, gdyż tam również odsłania się tajemnica Jej macierzyństwa. Maryja jako jedyna osoba ludzka odpowiedziała na wierność i miłość, jakie Bóg okazywał Izraelitom w ciągu dziejów zbawienia; oni do tych darów nie dorastali i dlatego tak łatwo łamali przymierze. Jej macierzyństwo osiągnęło zatem wymiar duchowy: Jeśli przez wiarę Maryja stała się Rodzicielką Syna, którego dał Jej Ojciec w mocy Ducha Świętego, zachowując nienaruszone Jej dziewictwo, to w tejże samej wierze odnalazła Ona i przyjęła ów inny wymiar macierzyństwa, który Jej Syn objawił w czasie swego mesjańskiego posłannictwa (nr 20).

Obecna w Kościele

W drugiej części encykliki Jan Paweł II ukazuje Maryję pośrodku pielgrzymującego Kościoła. Podkreśla Jej obecność w wydarzeniu Pięćdziesiątnicy, stąd też i Jej obecność u progu narodzin Kościoła. Świadectwo Jej wiary posiada żywe zastosowanie w darze Kościoła i jest dla niego wzorem: Heroiczna wiara Maryi "wyprzedza" apostolskie świadectwo Kościoła i trwa stale w jego sercu, utajona jako szczególne dziedzictwo objawienia się Boga. Wszyscy, którzy z pokolenia na pokolenie, przyjmując apostolskie świadectwo Kościoła, mają udział w tym tajemniczym dziedzictwie, uczestniczą poniekąd w wierze Maryi (nr 27).

Takie rozumienie Maryi i Kościoła stanowi wyzwanie dla tych, którzy rozumieją go czysto instytucjonalnie. Profil Maryjny jest bowiem dla Kościoła bardziej istotny niż "profil Piotrowy", gdyż "wizerunek Kościoła uformowany na wzór kobiety i jej posłuszeństwa jako ucznia, poprzedza i czyni w ogóle możliwym i stosownym" - komentuje nauczanie papieskie George Weigel. Jedynym celem Kościoła Piotrowego jest budowanie Kościoła według świętości, którego modelem i pierwowzorem jest Maryja - dopowiada w innym miejscu Jan Paweł II. Postawa ucznia ma w Kościele pierwszeństwo przed władzą, ponieważ władza ma służyć świętości. Ona też jest najważniejsza, bo wszystko inne - łącznie z działaniem osób sprawujących władzę - istnieje po to, by odpowiedzieć na wezwanie do świętości.

Z tej racji Papież, ukazując Maryję jako wzór Kościoła, omawia także zagadnienia ekumeniczne z odniesieniem do kultu maryjnego w prawosławiu. Pyta wszystkich chrześcijan Wschodu i Zachodu: Dlaczego więc nie mielibyśmy wszyscy razem patrzeć na Nią jako na naszą wspólną Matkę, która modli się o jedność rodziny Bożej i która "przoduje" na czele długiego orszaku świadków wiary w jedynego Pana? (nr 30).

Macierzyńskie pośrednictwo

Trzeci rozdział encykliki poświęcony został zagadnieniu pośrednictwa, które nie ogranicza się tylko do rozdawnictwa łask Maryi, wszakże bardzo ważnym wyrazem pośrednictwa była już sama zgoda na narodzenie Syna. Przez Maryję przyszedł na świat Jezus. Jej działalność w historii zbawienia jest zatem bardzo ważna. Jan Paweł II stwierdza, że macierzyństwo Maryi eksponowane spod krzyża, rozciąga się na wszystkie wydarzenia Jej życia, a równocześnie stanowi o Jej pośrednictwie. Trzeba zatem przyjąć, że Maryja chce zrodzić Syna Bożego w każdym człowieku. Jako Matka pomaga mu stać się dziedzicem zbawienia. Wpisana w tajemnicę Chrystusa, uobecnia ją przeto wszystkim ludziom, od chwili zwiastowania aż po tajemnicę krzyża, na mocy swego dziewictwa stając się duchową Matką ludzkości.

Papież podkreśla, że Chrystus dysponuje najwyższym pośrednictwem, Maryja natomiast w nim uczestniczy, stając się Jego współpracownicą i matką w porządku łaski (nr 38; por. Sobór Wat. II, Lumen gentium, 61). Jej pośrednictwo to realny wymiar tej obecności wobec wszystkich ludzi. Przez taką "żarliwą miłość", skierowaną w jedności z Chrystusem do "nadprzyrodzonego odnowienia życia dusz ludzkich", Maryja wchodziła w sobie tylko właściwy sposób w to jedyne pośrednictwo "między Bogiem i ludźmi", którym jest pośrednictwo Człowieka - Jezusa Chrystusa (nr 39).

Dzięki obdarowaniu "pełnią łaski" została powołana do współdziałania z Chrystusem, jedynym Pośrednikiem. Podobnie rolę Maryi w relacji do Jej Syna ujmuje Sobór Watykański II. Bóg w przeprowadzaniu planu zbawczego nie odrzucił bowiem kobiety, ale powierzył jej szczególną rolę. Bóg nie potrzebował Maryi, bo w Jego ojcostwie jest pełnia. Chciał jednak tej współpracy z macierzyństwem ludzkim, które w całości wypływa z ojcostwa Boga. W misterium wcielenia Chrystus rodzi się dlatego jako Syn Boga i Syn Dziewicy Maryi. Takie jest objawienie ojcostwa Boga i macierzyństwa ludzkiego, które choć pochodzi całkowicie od Boga, jednak uzupełnia Jego obraz.

Papież podkreśla również nowy wątek pośrednictwa nie tylko w Chrystusie, podobnie jak Sobór Watykański II, ale w Duchu Świętym. Ten zbawczy wpływ (Maryi)  jest podtrzymywany przez Ducha Świętego, który jak zacienił Dziewicę Maryję, dając początek Jej Boskiemu macierzyństwu, tak nadal Jej towarzyszy w trosce o braci Jej Boskiego Syna (nr 38). Tej nowości papieskiego nauczania nie znajdziemy w dokumentach Kościoła, lecz w wypowiedziach świętych, np. św. Maksymiliana Kolbego i św. Teresy Benedykty od Krzyża.

Macierzyńskie pośrednictwo Maryi dotyczy więc przede wszystkim objawienia ludziom miłosiernej miłości Syna. Ona "dla nas i dla naszego zbawienia" została włączona w dokonujący się plan zbawienia człowieka. To zagadnienie, tak istotne w historii teologii i dla ludzkiego życia, stanowi ważny wątek duchowości i kultu maryjnego. Maryja od zarania Kościoła zaczęła przecież spełniać swoją macierzyńską funkcję. Stała się Matką, co pozwala sądzić, że Bóg ma upodobanie w tym, by przez Jej macierzyństwo obdarowywać człowieka swoją łaską, a przez miłosierdzie świadczone przez Maryję - ukazywać swoje "macierzyńskie" oblicze.

P. Warchoł OFMConv, "Matka Odkupiciela" (tekst na podst. encykliki Jana Pawła II o Najświętszej Maryi Pannie), "Posłaniec św. Antoniego z Padwy", 7- 8/2008 s. 8-9.

 

 

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Różne teksty maryjne

 • Akatyst
  Akatyst wiernie ukazuje Maryję jako obecną i działającą wszędzie, gdzie mamy do czynienia z tajemnicą człowieczeństwa Chrystusa, które dała Mu Maryja.
 • Akt Oddania Matce Bożej Jana Paw...
  Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, papież Jan Paweł II, 4 czerwca 1979 r., w przemówieniu na Jasnej Górze ponowił akt oddania narodu polskiego pod opiekę Maryi.
 • Biblijne podstawy różańca
  Modlitwa różańcowa jest więc ukazaniem drogi naszego zbawienia.Różaniec jest modlitwą mówiącą o życiu Jezusa i Maryi i o naszym życiu - dlatego włączamy do niej również te nasze sprawy.
 • Być Maryją
  Świadectwo.
 • Być rycerzem Maryi
  Z Aleksandrą i Karolem Wojtynami, małżonkami należącymi do Rycerstwa Niepokalanej (MI), redaktorami pracującymi w Wydawnictwie Ojców Franciszkanów Niepokalanów, rozmawia Dorota Mazur ("Czas Serca" wrzesień-październik 2010).
 • Bym mogła pomagać
  Świadectwo.
 • Cały czas kocha
  Świadectwo.
 • Co nam mówi wcielenie Syna Bożego?
  W Chrystusie Bóg naprawdę przyszedł na świat, wszedł w naszą historię, zamieszkał pośród nas, wypełniając w ten sposób głębokie dążenia istoty ludzkiej, aby świat stał się naprawdę dla człowieka domem... (z kazania Benedykta XVI, wygłoszonego na Kubie 27 marca 2012).
 • Co zawdzięczamy Maryi?
  Rolę Maryi w życiu Kościoła i poszczególnych chrześcijan odkrywano powoli, ale już w starożytności pojawiają się te elementy kultu i nauki o Matce Pana, które dziś praktykujemy.
 • Co zrobiłaby Maryja
  Świadectwo.
 • Cudowny Medalik a symbole masońskie
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Cytaty maryjne
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Czułość Boga
  Fragment z książki ks. Carmelo La Rosa Mistrzyni czułości, 31 ścieżek ku Bogu.
 • Czy Maryja może pomóc duszom w c...
  Ktoś może się oburzać, że katolicy, widząc w Maryi Orędowniczkę, Pośredniczkę, Wybawicielkę, przypisują Jej atrybuty wręcz Boskie...
 • Czy Maryja uzdrawia?
  Podczas wesela w Kanie, kiedy zabrakło wina, to właśnie Maryja powiedziała Jezusowi: "Nie mają więcej wina". Jezus odpowiedział Jej: "Nie nadeszła moja godzina, aby zrobić pierwszy cud", ale Maryja miała wiarę charyzmatyczną i wiedziała, że Jezus zrobi coś, co rozwiąże problem.
 • Czym jest Boże macierzyństwo Maryi?
  Pytanie to stawia nas w zupełnie niezwykłej perspektywie...
 • Czym obrażamy Maryję w Niepokala...
  W czasie objawienia w Pontavedra 10 grudnia 1925 r. Matka Boża prosiła Łucję, by wierni odprawiali pierwsze soboty miesiąca i w ten sposób wyjmowali ciernie raniące Jej Serce.
 • Duch i Oblubienica
  Jan Paweł II, papież, 18 maja 1986 r. w encyklice DOMINUM ET VIVIFICANTEM, wskazał na Maryję jako Oblubienicę Ducha Świętego.
 • Dziecię i Jego Matka
  Matka Jezusa pojawia się w Ewangeliach tam, gdzie nie można było Jej pominąć, tam, gdzie jest mowa o poczęciu, narodzeniu i wychowaniu Jezusa. Inne wzmianki o Niej podkreślają fakt, że Jej rola Matki nigdy się nie skończyła.
 • Dzień Maryi
  "Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1,14). "Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach" (Dz 2,42).
 • Dzień Matki Jezusa
  Nie zastanawiamy się nad nazwami dni tygodnia, chociaż używamy ich codziennie.A nazwy te mają swoją treść i swoją etymologię, a poza tym są powiązane z tajemnicami wiary.
 • El Gran Milagro - wielki cud
  Najbardziej wstrząsający cud maryjny z 1640 roku.
 • Królowo Polski
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • List do zakonników o peregrynacj...
  Peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich klasztorach męskich w Polsce rozpocznie się 16 października 2013. Z tej okazji abp Józef Michalik skierował do zakonników specjalny list.
 • Macierzyńska troska Maryi
  30 grudnia 1987 r. Jan Paweł II, papież, w Roku Maryjnym ogłosił encyklikę Sollicitudo rei socialis ("o trosce społecznej Kościoła"). W zakończeniu encykliki wskazał, że Maryja "z macierzyńską troskliwością wstawia się za nami do swego Syna".
 • Macierzyństwo Maryi w ekonomii ł...
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II
 • Magnificat
  Magnificat jest arcydziełem Maryi, modlitwą umiłowaną i odmawianą przez katolików na przestrzeni wieków. Niech ono będzie i naszą modlitwą, pobudzającą do wdzięczności za wszystkie Boże dary...
 • Maryja a Eucharystia
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • Maryja pierwowzorem Kościoła
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II, z brewiarza, t.III, s. 1438.
 • Maryja pierwsza wśród wierzących
  Żyjemy w świecie, w którym "bycie pierwszym" stało się celem życia.
 • Maryja w działalności misyjnej C...
  Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym Milenium, aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata i jedynego Zbawiciela. (Jan Paweł II, Akt zawierzenia Matce Bożej przyszłości świata).
 • Maryja w kapeluszu
  Czy Maryja nosiła kapelusz? Z pewnością nie było to nakrycie głowy popularne w Jej czasie. Malarze jednak późniejszych wieków czasami przedstawiali Ją z takim dodatkiem.
 • Maryja zamiast psalmów...
  Przychodzi czas, kiedy ludzie odkrywają maryjną drogę. Że jest najkrótszym szlakiem do Boga. Że to najpewniejszy sposób na zjednoczenie z Chrystusem.
 • Maryja, dziewczyna z Nazaretu
  Tekst zaczerpnięty z posynodalnej adhortacji "Christus vivit" papieża Franciszka.
 • Maryja, gwiazda nadziei
  Benedykt XVI o Maryi w encyklice "Spe salvi".
 • Maryja, Matka nadziei
  "Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym" (1 Tm 4,10) - fragment orędzia Benedykta XVI na XXIV Światowy Dzień Młodzieży.
 • Matka Boża
  Boże Narodzenie przypomina nam tajemnicę Bożego Macierzyństwa Maryi. Pozwala nam podziwiać czułość Matki dla Syna, rodząc nadzieję, że podobnie czuły jest Ojciec Niebieski dla swoich w Synu przybranych dzieci.
 • Matka Boża w moim życiu
  Artykuł br. Eugeniusza M. Najducha (1924-2011), franciszkanina z Niepokalanowa, napisany 12 września 1987 r.
 • Matka miłosierdzia
  Jan Paweł II, papież, w encyklice Dives in misericordia pisał o Matce Bożej: "Maryja jest równocześnie Tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy - jak nikt inny - doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca".
 • Matka na zawsze
  Maryja żyje nadal w jedności z Synem, w niebie i stamtąd już zawsze opiekuje się wszystkimi dziećmi, które w zamian za siebie oddał Jej Syn umierając na krzyżu.
 • Matka naszego zawierzenia
  4 marca 1979 r. Jan Paweł II ogłosił pierwszą swoją encyklikę REDEMPTOR HOMINIS (ODKUPICIEL CZŁOWIEKA). W niej umieścił rozdział poświęcony Maryi, wskazując, że nikt inny, tak jak Ona, nie potrafi nas wprowadzić w Boski i ludzki zarazem wymiar tajemnicy odkupienia.
 • Matka uczniów
  Krótka wzmianka o Maryi w Dziejach Apostolskich dowodzi, że Jej obecność we wspólnocie wierzących była od początku dostrzegana, a Jej rola w niej wzrastała.
 • Matka żyjących
  25 marca 1995, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, papież Jan Paweł II na zakończenie encykliki EVANGELIUM VITAE ("Ewangelia życia") zwrócił uwagę na Maryję, Matkę odrodzonych do życia Bożego.
 • Miecz ducha
  Szybko odkryto: modlitwa na pierwszych różańcach nie tylko porządkuje życie duchowe pustelnika czy mnicha. Ona uzbraja go w broń skutecznie chroniącą przed atakami złego, który krąży wokół, by zaatakować i doprowadzić do grzechu. A nawet więcej: to nie tylko narzędzie skutecznej obrony! Różaniec pozwala pokonać zło, odepchnąć je, oczyścić świat z potęgi grzechu.
 • Mnie to nie grozi?
  Świadectwo.